Touch Commando

lineupId 0131
name Touch Commando
publisher Rodney Davis
genre アクション
title
description 3Dの世界で敵の無数の波を乗り切る。あなたは異なる世界を経て進行するとして、あなたはEXPで新しい武器や武器のアップグレードをアンロックします。すべての世界がそこにボスを持っているとの鍵となる3 D no sekai de teki no musū no nami o norikiru.Anata wa kotonaru sekai o hete shinkō suru to shite, anata wa EXP de atarashī buki ya buki no appugurēdo o anrokku shimasu.Subete no sekai ga soko ni bosu o motte iru to no kagi to naru
note
price 335円
copyright 2012 az7726@wayne.edu
size 74MB
players 1人
language 英語(アメリカ)/英語(イギリス)
functions

タッチスクリーン

images

screenshot_1.png

images

screenshot_2.png

images

screenshot_3.png

youtube videos
information
psvita true
psvita_tv false
android true